Pytania i odpowiedzi dotyczące wycieczek szkolnych

Czy wycieczka szkolna musi być organizowana przez biuro podróży, organizatora turystyki?

Organizacja wycieczki szkolnej przez biuro podróży lub organizatora turystyki ma wiele zalet! Gwarancja niskiej, niezmiennej ceny, z pleców nauczyciela zostaje zdjęta praktycznie cała odpowiedzialność za organizację wycieczki, wygoda i łatwa dostępność.

Ile kosztuje wycieczka szkolna?

Jednodniowa wycieczka szkolna to nieduży koszt! Warto pamiętać, że im liczniejsza grupa, tym korzystniejsza cena! Nasze ceny określone zostały tak by zawierały wszystkie niezbędne składowe, tworząc spójną, kompleksową usługę, tj.:
 • wejście na atrakcję,
 • transport,
 • ubezpieczenie, 
 • odpowiedzialność prawną biura podróży,
 • nierzadko również obecność instruktora lub przewodnika.

Czy nauczyciel płaci za uczestnictwo w wycieczce szkolnej?

Jeszcze czego!? O ile liczba opiekunów jest rozsądna, żaden z nich nie płaci za swój udział w wycieczce! Miejsca do których jeździmy prowadzą politykę darmowych wejść dla opiekunów (na określoną liczbę uczniów).

Kto podpisuje umowę z biurem podróży na wycieczkę szkolną?

Dyrektor szkoły lub placówki to jedyna osoba uprawniona do podpisywania takowej umowy.

Kto ponosi odpowiedzialność za uczniów podczas wycieczki szkolnej?

Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za powierzonych jego opiece uczniów od momentu rozpoczęcia wyjazdu aż do powrotu uczniów do umówionego miejsca.
Jednak profesjonalne podejście biura turystycznego i dbałość o najdrobniejsze szczegóły pozwala zmaksymalizować poczucie bezpieczeństwa podczas wycieczki.

Jakie rozporządzenie reguluje wyjazdy na wycieczki szkolne?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki oraz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Kim jest kierownik wycieczki?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki" art. § 9, to dyrektor szkoły wyznacza kierownika spośród pracowników pedagogicznych szkoły.Art. § 10, określa zadania kierownik wycieczki: 
1) opracowuje program i regulamin wycieczki; 
2) zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki; 
3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie; 
4) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania; 
5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom; 
6) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy; 
7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki; 
8) dokonuje podziału zadań wśród uczniów; 
9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 
10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie przyjętych w danej szkole.

Wiele z tych punktów jest już opracowane przez nas i gotowe do pobrania.

Czy kierownik wycieczki szkolnej jest opiekunem?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, kierownik wycieczki może być jednocześnie opiekunem podczas wycieczki.

Czy kierownik wycieczki musi być na wycieczce?

Wśród zadań kierownika wycieczki, wymienionych w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki" nie ma obowiązku uczestnictwa kierownika podczas wycieczki. No chyba, że jest on jednocześnie opiekunem podczas wycieczki to sprawa jakby oczywista :-)

Kim jest opiekun wycieczki szkolnej?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki art.  § 11. Opiekun wycieczki: 
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami; 
2) współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu; 
3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 
4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom; 
5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

Ilu opiekunów powinno być podczas wycieczki szkolnej?

Przepisy nie regulują tego jednoznacznie. Wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach planując liczbę opiekunów należy uwzględnić: wiek uczestników, ich stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia (oraz ewentualny stopień niepełnosprawności), specyfikę wycieczki i warunki, w jakich będzie się odbywać.
Przyjęło się, że dla dzieci w wieku poniżej 10 roku życia powinien być jeden opiekun na 15 uczniów, w przypadku dzieci starszych, zaleca się 1 opiekuna na 20 podopiecznych.

Czy rodzice mogą jeździć na wycieczki szkolne?

Wycieczka szkolna pełni bardzo dużą rolę integracyjną i rozwojową dla całej klasy. Obecność rodzica jest wówczas wręcz nieporządna. 
Zdarzają się oczywiście wycieczki tematyczne, gdzie udział rodzica lub innego członka rodziny, jest mile widziany, np. z okazji dnia matki, dnia ojca, dnia dziecka, itp. 
Są też sytuacje w których, dyrektor szkoły uzna, że cel i program wycieczki, uzasadnia wybór innej osoby niż nauczyciel na opiekuna wycieczki. Może wówczas być to jeden z rodziców. O ile nie jest to specjalistyczna wycieczka krajoznawczo-turystyczna, nie jest nawet wymagane od opiekuna udokumentowane przygotowanie do tej roli.

Czy rodzic może być opiekunem wycieczki?

Są sytuacje w których, dyrektor szkoły uzna, że cel i program wycieczki, uzasadnia wybór innej osoby niż nauczyciel na opiekuna wycieczki. Może wówczas być to jeden z rodziców. O ile nie jest to specjalistyczna wycieczka krajoznawczo-turystyczna, nie jest nawet wymagane od rodzica udokumentowane przygotowanie do tej roli.

Jak napisać zgodę wyjazdu dziecka na wycieczkę?

Wzór zgody rodzica na udział dziecka w wycieczce szkolnej zamieściliśmy poniżej. Często szkoły lub nauczyciele stosują własne wzory, które łatwo mogą edytować. Najważniejsze dane jakie powinna zawierać zgoda to: 
 • imię i nazwisko dziecka,
 • imię i nazwisko rodzica/rodziców, opiekuna/opiekunów prawnych,
 • datę wyjazdu, 
 • cel wyjazdu, 
 • nr telefonu  rodzica/rodziców, opiekuna/opiekunów prawnych,
 • podpis/y rodzica/rodziców, opiekuna/opiekunów prawnych,
 • Ewentualne inne ważne informacje, które warto przekazać opiekunom wycieczki (alergie, choroby, fobie, inne dolegliwości).

Co musi zawierać dokumentacja wycieczki?

W dokumentacji wycieczki zawarte muszą być:
 • regulamin wycieczki (gotowy dokument znajdziesz pod każdą naszą ofertą), 
 • program wycieczki (gotowy dokument znajduje się pod każdą naszą ofertą), 
 • karta wycieczki (wzór poniżej, wg załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. (poz. 1055)
 • lista uczniów z numerami do rodziców lub opiekunów prawnych (wzór poniżej),
 • podpisane zgody rodziców (wzór powyżej),

Jakie mogą być wycieczki szkolne?

Wycieczki szkolne mogą przybierać różne formy i odbywać się w różnych miejscach, w zależności od celów edukacyjnych, zainteresowań uczniów, ich wieku, sprawności fizycznej oraz dostępnych środków. Oto kilka przykładów typów wycieczek szkolnych:

 1. Wycieczki krajoznawcze: Polegają na zwiedzaniu różnych regionów kraju, poznawaniu ich historii, kultury, przyrody i zabytków. Mogą obejmować wizyty w muzeach, galeriach sztuki, miejscach historycznych, parkach narodowych oraz lokalnych atrakcjach turystycznych.

 2. Wycieczki studyjne: Skoncentrowane na poznawaniu konkretnego zagadnienia lub tematu, takie jak wycieczki do fabryk, laboratoriów, farm czy innych miejsc, gdzie uczniowie mogą zapoznać się z procesami produkcyjnymi, badawczymi lub zawodowymi.

 3. Wycieczki historyczne: Ukierunkowane na eksplorację historycznych miejsc i wydarzeń, takich jak wycieczki do zamków, twierdz, miejsc bitewnych, muzeów historycznych czy historycznych rekonstrukcji.

 4. Wycieczki przyrodnicze: Mające na celu poznanie i zrozumienie przyrody oraz ekosystemów, np. wycieczki do parków narodowych, rezerwatów przyrody, ogrodów botanicznych czy obserwacje przyrodnicze w terenie.

 5. Wycieczki kulturowe: Skupiające się na poznawaniu różnych aspektów kultury, tradycji, obyczajów i sztuki, takie jak wycieczki do teatrów, koncertów, festiwali, wystaw artystycznych czy warsztatów rzemieślniczych.

 6. Wycieczki naukowe: Związane z eksploracją naukową i poznawaniem różnych dziedzin wiedzy, np. wycieczki do planetariów, obserwatoria astronomiczne, muzeów naukowych, laboratoriów czy uniwersyteckich wydziałów.

 7. Wycieczki zagraniczne: Podróżowanie do innych krajów w celach edukacyjnych, kulturowych lub językowych, gdzie uczniowie mogą mieć możliwość poznania obcych kultur, historii, języków oraz doświadczenia życia w innym środowisku.

 8. Wycieczki rekreacyjne: to wycieczki skoncentrowane na wypoczynku i rekreacji. Ich celami są pomoc uczniom w radzeniu sobie ze stresem, zacieśniani więzów i integracja, dbanie o zdrowie i sprawność fizyczną. Wśród tego typu wycieczek wyróżnić można spacery, wycieczki na basen, spływ kajakowy, rozgrywki paintball lub archerytag. 

Wycieczki szkolne zazwyczaj są kombinacją różnych typów.

Czy wycieczki w szkole są obowiązkowe?

Wycieczki szkolne nie są obowiązkowe. Jednak warto z nich korzystać by wesprzeć program nauczania, pokazać teorię w praktyce, uczyć uczniów nowych umiejętności, pokazać rzeczy których nie widzą na co dzień, poszerzać światopogląd, rozwijać pasje, wyobraźnię, sprawność fizyczną, itp.

Jaki może być cel wycieczki szkolnej?

Cele wycieczki szkolnej mogą być różnorodne i zależą od wielu czynników, takich jak wiek uczniów, przedmioty nauczania, lokalizacja szkoły, zainteresowania uczniów oraz ogólne cele edukacyjne. 
Niektóre cele wycieczek szkolnych:

 1. Edukacyjny: Poznanie i zrozumienie określonych zagadnień, tematów lub dyscyplin naukowych w praktyce. Wycieczki edukacyjne mogą być zaplanowane w celu poszerzenia wiedzy uczniów na temat danego obszaru, np. wizyta w muzeum, laboratorium naukowym, historycznym miejscu czy przyrodniczym rezerwacie.

 2. Kulturowy: Zapoznanie uczniów z różnymi aspektami kultury, tradycji, historii oraz dziedzictwa kulturowego. Wycieczki kulturowe mogą obejmować wizyty w miejscach kultu religijnego, festiwale, wystawy sztuki czy warsztaty rzemieślnicze.

 3. Praktyczny: Umożliwienie uczniom zdobycia praktycznych umiejętności lub doświadczeń w określonym obszarze, takich jak wycieczki studyjne do zakładów produkcyjnych, warsztatów czy instytucji zawodowych.

 4. Społeczny: Rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych poprzez interakcję z innymi uczestnikami wycieczki oraz z lokalną społecznością. Wycieczki społeczne mogą obejmować wolontariat, spotkania z lokalnymi mieszkańcami czy odwiedzanie instytucji charytatywnych.

 5. Rekreacyjny i integracyjny: Zapewnienie uczniom czasu na relaks, zabawę oraz integrację z kolegami i koleżankami spoza sali lekcyjnej. Wycieczki rekreacyjne mogą obejmować wyjścia na basen, do parku rozrywki, na wędrówki czy pikniki.

 6. Ekologiczny: Zachęcanie uczniów do świadomego korzystania z zasobów naturalnych oraz promowanie dbałości o środowisko naturalne. Wycieczki ekologiczne mogą obejmować wizyty w parkach narodowych, warsztaty z zakresu ochrony środowiska czy akcje ekologiczne.

 7. Rozwój osobisty: Wspieranie rozwoju umiejętności interpersonalnych, samodyscypliny, odpowiedzialności oraz samodzielności u uczniów poprzez doświadczenia zdobywane podczas wycieczki.